Uradi Sam: Jeftini Vetrogeneratori od Flopija


Uprkos visokoj ceni fabrièkih uredjaja, mali vetrogeneratori se mogu izraditi veoma jeftino i jednostavno. Za poèetak je potrebno nabaviti flopi drajv 5.25 inèa (flopi za velike diskete) od starog PC286 ili Commodore-a 64. Iz njega æemo izvaditi step motor i iskoristiti ga kao generator tj. srce mini vetrenjaèe! Ovako jednostavni vetrogeneratori od flopija ili VHS kasete se mogu koristiti za punjenje AA/AAA baterija (NiCd, NiMh...), mobilnih telefona, MP3 plejera ili za direktno napajanje manjih sijalica, LED rasvete i sliènih malih potrošaèa. Iako deluje kao igraèka, mini vetrenjaèa može imati praktiènu primenu u mnogim situacijama. Pogotovo ako ste na kampovanju, pecanju, u vikendici, èamcu ili negde gde Vam gradska elektrièna mreža nije dostupna.

mini vetrenjaca flopi vetrogenerator

Step motor iz flopi drajv-a smo izabrali iz više razloga. S obzirom da raèunarska tehnlogija veoma brzo zastareva, flopi drajv mozete nabaviti jeftino, ili potpuno besplatno. Step motori su izuzetno pogodni za manje vetrenjaèe jer im nije potreban nikakav prenosni mehanizam veæ se njihov rotor može direktno spojiti na turbinu (propeler) èime se pojednostavljuje samogradnja i smanjuje buka koju vetrenjaèa proizvodi. Step motor proizvodi stabilan napon èak i pri niskom broju obrtaja (oko 200 o/min) što mu daje veliku prednost u odnosu DC alternatore i motore koji zahtevaju 10 do 15 puta veæi broj obrtaja. Ovo je veoma bitno, pogotovo kada imamo malu proseènu brzinu vetra.

Napajanje i punjenje potrošaèa regulise nešto malo elektronike (nekoliko dioda, otpornik, kondenzator i integralno kolo).

Kada je vetrovito, generator naše male vetrenjaèe proizvodi struju koja je sasvim dovoljna da napoji jednu sijalicu ili napuni nekoliko baterija. Primene su praktièno neogranièene, mi smo na kraju postavili USB prikljuèak (uz stabilisan napon 5V) na vetrenjaèu tako da na jednostavan naèin možemo spojiti i puniti sve ureðaje novije generacije (Ipod, MP3 player, HTC telefon...) koji se inaèe pune preko USB porta raèunara.

VETRENJAÈA OD STAROG FLOPIJA - POSTUPAK IZRADE

Za poèetak smo pronašli raèunar starije generacije (PC286) i iz njega izvadili flopi disk jedinicu (5.25 inèa - slika 1). Verovatno veæ pogaðate, flopi æe nam poslužiti kao "donor" za najbitniji deo vetrenjaèe - generator. Potrebno je otvoriti flopi drajv i iz njega pažljivo izvaditi step motor (slike 2 i 3).

Flopi vetrenjaca step motor
Flopi vetrogenerator step motor
step motor za flopi vetrenjacu
Busenje rotora step motora za vetrenjacu

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Stacionarnom bušilicom smo napravili dve rupe na remenici osovine rotora kao što je prikazano na slici 4. Ovo æe nam kasnije omoguæiti da šrafovima direktno prièvrstimo turbinu (propeler) vetrenjaèe za rotor step motora.
Sada pristupamo izradi elektronike (slika 5) èiji je zadatak da ispravi naizmeniènu struju (pretvori je u jednosmernu) koju generiše vetrenjaèa i na kraju filtrira i stabilizuje napon na 5 Volti (slika 6) kako bi smo mogli bezbedno da prikljuèimo bilo koji USB ureðaj. Iako smo mi upotrebili štampanu ploèicu, s obzirom na jednostavnost elektronske komponente možete zalemiti i direktno, bez štampane ploèice. Od alata Vam je potrebna lemilica i nešto kalaja sa pastom za lemljenje...

elektronski sklop vetrenjace
stabilizator napona za flopi vetrenjacu

Slika 5

Slika 6

mini vetrenjaca flopi vetrogenerator

Slika 7 - Elektricna šema mini vetrogeneratora

Elektronske komponenete treba vezati prema gore navedenoj šemi. Izvode namotaja step motora treba spojiti sa ispravljaèkim diodama 1N4004 (prikazano na levoj strani slike 7).

 PAŽNJA! Step motori najèešæe imaju 5 izvoda/žica meðutim možete naiæi i na one koji imaju 4, 6 ili 8 izvoda.
Ovo je veoma bitno utvrditi kako bi ispravno povezali motor sa elektronikom vetrenjaèe. Pogledajte detaljnije na koji naèin se povezuju razlièiti step motori. Iako je skoro nemoguæe spaliti step motor, dodatni oprez nije naodmet!!!

Kupili smo USB produžni kabl (Slika 8) na ebay-u, presekli ga na pola i vezali žice ženskog USB prikljuèka direktno na izlaz elektronike vetrenjaèe (desna polovina šeme sa slike 7). USB produžni kabl ima ukupno 4 žice, meðutim potrebno je koristiti samo spoljne dve, plus i minus 5V (slika 9).
Ukoliko želite da Vam vetrenjaèa služi iskljuèivo za punjenje baterija, možete napraviti mnogo jednostavniji elektronski sklop od onog koji smo mi koristili (slika 10).

SB prikljucak za vetrenjacu USB izvodi 5V za vetrenjacu vetrogenerator za punjenje baterija

Slika 8

Slika 9

Slika 10

 PAŽNJA! Pre spajanja bilo kog USB ureðaja OBAVEZNO proveriti polaritet i taèan napon (mora biti izmeðu 4.9 i 5.3 V) na USB prikljuèku vetrenjaèe pomoæu voltmetra!!!

Sada pristupamo izradi preostalih mehanièkih delova vetrenjaèe. Potrebno je još da napravimo nosaè vetrenjaèe i turbinu (propeler). Nosaè možete napraviti od aluminijumske cevi precnika 3-4mm i zatim ga dobro fiksirati. Ukoliko planirate da èesto premeštate vetrenjaèu, najjednostavnije rešenje je da nosaè fiksirate pomoæu stalka za suncobran kako bi obezbedili mobilnost (slika 11).
Generator (step motor) je najlakše prièvrstiti direktno za nosaè pomoæu šelne ili pomoæu metalnog "L" profila, zavisno od toga da li æete koristiti horizontalnu ili vertikalnu turbinu. Mi smo napravili obe verzije, na Vama je da odluèite šta Vam više odgovara.
Ukoliko se odluèite za vetrenjaèu za horizontalnom osovinom, možete napraviti trokraki propeler koristeæi metar, olovku i makaze za lim. Potrebna Vam je tabla lima 0.8x0.8m, debljine 0.5mm. Isecite delove i oblikujte ih prema uputstvu sa slike 12, a zatim turbinu prièvrstite šrafovima za rotor step motora.
Ukoliko ne želite da baš sve napravite sami, možete jeftino nabaviti gotov, fabrièki izraðen propeler u svakoj bolje snabdevenoj prodavnici delova za belu tehniku (slika 14). Na ovu ideju je došao naš posetilac i slike njegovog vetrogeneratora možete videti na forumu. Za vetrenjaèu sa vertikalnom osom, najjednostavnije je napraviti turbinu od plastiène kante (od farbe). Isecite je po sredini, zatim postavite na okruglu ploèu od drveta ili plastike (slika 13). Na kraju celu konstrukciju prièvrstite šrafovima za rotor generatora (step motor).

Stalak za vetrenjacu
propeler za vetrenjaèu sa horizontalnom osom
vetrogenerator sa vertikalnom turbinom
jeftin propeler za vetrogenerator

Slika 11

Slika 12

Slika 13

Slika 14

Pri jakom vetru (preko 10 m/s), mini vetrenjaèa može da proizvede u proseku oko 5 W elektriène energije. Ovo je u pricipu maksimum sa generatorom u vidu step motora iz flopi drajva, mada snaga takoðe zavisi od dimenzija turbine i od brzine vetra.
Za krovnu montažu je pogodnija vetrenjaèa sa vertikalnom osom jer je daleko efikasnija pri brzim i èestim promenama pravca vetra (košava). Za primenu na otvorenom možete koristiti verziju vetrenjaèe sa horizontalnom osom i trokrakom turbinom.
U toku je priprema projekta izrade vetrenjaèe snage 100 W koja je u potpunosti zasnovana na mini vetrenjaèi! 100 W je snaga dovoljna za napajanje televizora ili laptop-a, a kao generator æemo ponovo koristiti step motor ali ovoga puta iz starog A3 matriènog štampaèa.

U meðuvremenu glasajte za naš sajt na facebook-u i prosledite prijateljima koje zanima upotreba alternativnih izvora energije. Pošaljite nam slike i detalje Vaših samogradnji ukoliko želite da ih objavimo.

PRETRAŽITE OSTALE URADI SAM PROJEKTE > Unesite reèi za pretragu i kliknite na "Search":

Custom Search

Iako je snaga ovakve vetrenjaèe prilièno mala, ona bez problema može da napaja LED rasvetu dvorišta (10-20 Hi-Power LED dioda) ili da Vam obezbedi autonomno napajanje za mobilni telefon na kampovanju. Najbitnije je to da uspešna samogradnja ovakve mini vetrenjaèe može da vam bude ohrabrenje da kasnije napravite mnogo snažniji vetrogenerator sa kojim æete smanjiti potrošnju ne-obnovljive energije.

USKORO!!!

U toku je priprema novih "uradi sam" projekata, efikasna vetrenjaèa na principu magnetske levitacije ("magnetni jastuk" koji koriste japanski ultra-brzi vozovi), i još mnogo toga!

Web hosting by KAJSIJA

Author:

FREEonPLATE.com - Projekti URADI SAM, solarni paneli, vetrogenratori