Solarni Paneli od Limenki: Termalni Princip Rada


Samogradnjom solarnih panela od limenki možete ostvariti znaèajnu uštedu tokom grejne sezone, pogotovo u prelaznom periodu. U zavisnosti od kvaliteta izrade, jedan kvadratni metar solarnog panela od limenki može da greje 10-15 m2 stambenog prostora. Drugim reèima, solarni paneli od 2m2 (dva kvadrata efektivne površine limenki, npr. 2x1m) mogu bez problema da zagrevaju 20-30 kvm stambenog prostora.

Sledeæa slika prikazuje uprošæenu skicu i elemente sistema solarnog kolektora za zagrevanje vazduha

Solarni kolektori od limenki

Ventilator uvlaèi hladan vazduh iz prostorije. Vazduh zatim prolazi kroz filter i nepovratni ventil, da bi konaèno ušao u donji otvor kuæišta kolektora kroz aluminijumsku, izolovanu cev. Za potrebe usmeravanja i distribuiranja vazduha kroz solarni kolektor koriste se posebne usisne kutije od aluminijumskog lima debljine 1 mm (0,04 inèa). Ove kutije se nalaze na donjem i gornjem delu konstrukcije. U donjem delu kolektora ova kutija ima zadatak da usmeri vazduh prema tunelima napravljenim od limenki, a u gornjem delu usmerava vazduh iz limenki prema otvoru za odvod zagrejanog vazduha.

Kada je sunèano, bez obzira na spoljašnju temperaturu, solarna energija veoma brzo zagreje vazduh u limenkama. Zagrejani vazduh se vraæa u sobu kroz gonji otvor solarnog kolektora i aluminijumsku cev za dovod toplog vazduha. Prostorija koju grejete, cev za dovod hladnog vazduha, tuneli od limenki (solarni panel) i cev za odvod toplog vazduha èine zatvoren sistem. Vazduh ne može da izadje iz limenki (koje èine solarni panel) u prostor unutar kuæišta solarnog kolektora kako bi se izbeglo taloženje prašine i zamagljivanje pleksiglasa.

Ovakav solarni sistem ne može da akumulira toplotnu/solarnu energiju koju proizvede. Kada je sunèano, solarni kolektor proizvodi toplotu, ali je neophodno da se ona odmah upotrebi za grejanje vazduha unutar stambenog prostora. Ukoliko nema sunca potrebno je prekinuti dovod vazduha u solarni kolektor, jer bi u suprotnom prostorija poèela da se hladi.

Solarni paneli za grejanje vazduha se najèešæe montiraju na južnu stranu kuæe ali ukoliko to nije moguæe onda ih možete postaviti na jugoistoènu ili jugozapadnu stranu. Prilikom odredjivanja ugla pod kojim æete montirati solarni kolektor uzmite u obzir ugao pod kojim padaju sunèevi zraci tokom zimskog perioda.

Solarna energija - zracenje sunca - ugao zraka

Nakon završene izgradnje i montaže kolektora na kuæu, pri spoljašnjoj temperaturi od -3 °C iz solarnog kolektora je izlazilo 3 m3/min (3 kubika u minuti) zagrejanog vazduha. Temperatura zagrejanog vazduha je išla èak i do +72 °C. Proraèunata snaga koju je odavao solarni kolektor je bila približno 1950 W (vati) što je skoro 3 KS (3 konjske snage)!!!

S obzirom da je princip pri kome solarna energija zagreva vazduh veoma jednostavan možemo zakljuèiti da se solarni kolektori ovakvog tipa kao i njihova jeftina samogradnja veoma brzo isplate.

PRETRAŽITE OSTALE URADI SAM PROJEKTE > Unesite reèi za pretragu i kliknite na "Search":

Custom Search

Implementacija rešenja i slike
by Mladen   (Pronalazaè)

02. decembar 2009.

Tekst, slike, web dizajn, SEO
by
07. avgust 2010.

Web hosting by KAJSIJA

FREEonPLATE.com - Projekti URADI SAM, solarni paneli, vetrogenratori