Kako napraviti: Vetrogenerator od VHS Video Trake


Mikro vindbelt vetrenjaèa je verovatno najjednostavniji i najjeftiniji projekat samogradnje vetrogeneratora. Uprkos izuzetno maloj izlaznoj snazi, ovakav vetrogenerator se može koristiti u situacijama gde klasiène vetrenjaèe ne bi funkcionisale zadovoljavajuæe. Primena može biti raznolika, na kampovanju, pecanju, u vikendici, èamcu ili gde god je potrebno da dopunite baterije ili napajate LED rasvetu, a nemate pristup gradskoj mreži.

Vindbelt vetrenjaèu smo napravili od delova èija ukupna vrednost ne prelazi 5€ što ovaj vetrogenerator èini jednom od najzanimljivijih samogradnji! Cena naravno može biti još niža ukoliko veæinu delova iskoristite od starih ureðaja koji vam ne trebaju. Za poèetak vam je potrebna VHS video-kaseta, magnet sa suvenira tj. magnet za frižider i špulna-namotaj od elektroventila ili programatora za veš mašinu.

vindbelt sakupljaè energije vetra!

Šta je u stvari "Vind-belt" vetrenjaèa? To je vibrirajuæa membrana na koju su postavljeni magneti. Èak i pri vetru male brzine membrana (zajedno sa magnetima) osciluje izmeðu namotaja fiksiranih ispod i iznad magneta, što uzrokuje indukciju elektriène struje u namotajima (špulne). Na neki naèin, ovo je idealan vetrogenerator male snage jer u sebi nema mehanièkih pokretnih delova koje treba podmazivati, održavati, veæ zapravo koristi vibraciju u cilju generisanja elektriène struje. Konvencionalni, rotirajuæi vetrogeneratori se ne mogu efikasno izraditi u manjem formatu zbog velike frikcije-otpora u ležajevima i ostalim pokretnim delovima.

Kada je vetrovito, mali vindbelt vetrogenerator može da proizvede dovoljno elektriène energije za napajanje LED lampe ili za punjenje baterija. Primena je neogranièena, ukoliko napravite veæi primerak vindbelta, uz korišæenje neodymium magneta i dva zasebna namotaja, možete èak prikljuèiti ženski USB konektor (uz stabilizaciju napona na 5V) i puniti bilo koji moderan mobilni ureðaj (Ipod, MP3 plejer, smrtphone...) koji se napaja preko USB porta.

VINDBELT VETROGENERATOR OD VHS VIDEO TRAKE - POSTUPAK IZRADE

Za poèetak smo prikupili sve delove potrebne za izradu mikro vetrogeneratora. Kao membranu smo koristili VHS video-traku (Slika 1). Dva mala neodymium magneta smo izvadili iz neispravnog hard diska starog raèunara, a za probu možete koristiti i one slabije iz deèijih igraèaka ili magneta za frižider (Slika 2). I na kraju namotaji, mi smo koristili namotaj motora programatora za stariji tip veš mašine - Slika 3. Potrebno je fiksirati magnet(e) na VHS traku pomoæu lepka. Kada traka vibrira i pomera magnete u blizini namotaja, kroz žicu namotaja protièe elektrièna struja, i na taj naèin vindbelt vetrenjaèa proizvodi elektriènu energiju.

vindbelt vetrogenerator od vhs trake vetrogenerator vindbelt od neodymium magneta namotaj za vindbelt vetrenjaèu

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Najprimerenija upotreba ovako jednostavnog i malog vetrogeneratora je za napajanje LED lampe ili dopunjavanje baterija. Za tu namenu vam je dovoljan jednostavan elektronski sklop - slika 4. Ukoliko želite da napajate ureðaje koji se pune preko USB porta, potrebno je na ispravljaèki deo dodati mali regulator napona 7805 (Slike 5, 6 i 7), obratite pažnju da je za veæi napon (5 Volti) potrebno koristiti veæu dužinu membrane (>1m), zatim dva jaka neodymium magneta kao i dva namotaja spojena u seriju. Elektronske komponente treba zalemiti prema šemi prikazanoj na slici ispod. Žice koje izlaze iz namotaja treba spojiti sa ispravljaèkim diodama - slika 7.

vetrogenerator za punjenje baterija VHS vindbelt elektronika vetrogeneratora stabilizator napona za VHS vetrogenerator

Slika 4

Slika 5

Slika 6

 UPOZORENJE! Diode se mogu ispravno spojiti samo na jedan naèin! 1N5817 šotki diode male snage su najpogodnije za vindbelt vetrogenerator. Veoma je važno da pre spajanja odredite izvod koji predstavlja anodu. Ovde možete pogledati na koji naèin se odreðuje polaritet diode.

mikro vetrenjaèa vindbelt vetrogenerator USB VHS vetrenjaèa USB 5V za vetrogenerator

Slika 7 - Elektrièna šema vindbelt VHS vetrogeneratora

Slika 8

Slika 9

Kupili smo USB produžni kabl (Slika 8) na aukciji, presekli ga na pola i spojili žice koje izlaze iz ženskog dela USB konektora na izlazni stepen elektronike (Slika 7 - prikazano na desnoj strani). USB produžni kabl sadrži 4 žice, nama su potrebne samo spoljne dve, plus i minus 5V (Slika 9).

 UPOZORENJE! Pre spajanja bilo kog USB ureðaja OBAVEZNO proveriti polaritet i taèan napon (mora biti izmeðu 4.9 i 5.3 V) na USB prikljuèku vetrogeneratora pomoæu voltmetra!!!

Naš prototip vetrogeneratora sa 65cm dugaèkom membranom (Slika 10) i jakim neodymium magnetima (Slika 11) može da proizvede snagu 40mW pri vetru od 5 m/s - ovo je prilièno mala snaga, meðutim na jednostavan naèin možete sastaviti i spojiti seriju vindbelt vetrenjaèa kako bi ste dobili veæu izlaznu snagu. Postojeæi primerak vindbelta proizvodi struju veæ pri brzini vetra iznad 2 m/s. Svako dalje poveæanje brzine vetra donosi višestruko veæu snagu dok pri brzinama vetra iznad 6.25 m/s izlazna snaga postaje konstantna. Dodatno poboljšanje i stabilizacija izlazne snage vindbelt generatora pri razlièitim brzinama vetra se može izvesti implementacijom dinamièke promene tenzije tj. zatezanja membrane sa poveæanjem brzine vetra.

Osnovna prednost vindbelt vetrogeneratora u odnosu na klasiène mikro-vetrenjaèe nije samo cena i jednostavnost veæ i èinjenica da vindbelt odlièno radi pri turbulentnim kretanjima vetra, a takoðe je manje buèan.

Vindbelt vetrogenerator uradi sam HDD neodymium magnet za vetrenjaèu uradi sam

Slika 10

Slika 11

Vindbelt je izuzetno efikasna i mehanièki izuzetno jednostavna alternativa klasiènim mini vetrogeneratorima. Tvorac vindbelt-a je Shawn Frayne èija je ideja bila da konstruiše jednostavan vetrogenerator koji svako može da napravi, održava i popravlja.

Moguæe je napraviti dosta veæe primerke "uradi sam" VHS vindbelt vetrogeneratora, meðutim sa veæim dimenzijama se pojavljuje i problem buke. U svakom sluèaju, potencijal ovakvih jednostavnih izvora energije je prilièno skroman tako da ga treba koristiti iskljuèivo u kombinaciji sa veoma malim potrošaèima elektriène energije ili na udaljenim lokacijama gde alternativa ne postoji. Ukoliko "uradi sam - vindbelt generator" ne zadovoljava vaše potrebe za elektriènom energijom na kampovanju ili pecanju, pogledajte naš projekat "mini vetrenjaèa od starog flopija" gde smo koristili step motor iz starog 5.25 flopi disk drajva kao generator.

PRETRAŽITE OSTALE URADI SAM PROJEKTE > Unesite reèi za pretragu i kliknite na "Search":

Custom Search

USKORO!!!

U toku je priprema novih "uradi sam" projekata, efikasna vetrenjaèa na principu magnetske levitacije ("magnetni jastuk" koji koriste japanski ultra-brzi vozovi), i još mnogo toga!

Web hosting by KAJSIJA

By

FREEonPLATE.com - Projekti URADI SAM, solarni paneli, vetrogenratori